BG

Имиграция от Югоизточна Европа – осигуряване на участие в обществения живот и сплотеност на комунално ниво (ZuSudo)

В продължение на почти двеста години Рурският регион е един от най-значимите региони на миграция в Германия и Европа. С разширяването на Европейския съюз (ЕС) на Изток динамиката на миграция се засили и стана много по-комплексна. Това е от полза за региона. Същевременно някои общини от региона, както и мигрантите и техните семейства, свързват това с големи предизвикателства.

Докато на федерално германско ниво се наблюдава един многообразен миграционен процес на хора с различни квалификации и високо участие на пазара на труда, в общините, намиращи се в Рурска област, картината е различна. Тук румънските и българските имигранти биват възприемани като групи със специфични проблеми и нужда от подпомагане, които все по-често живеят в сегрегирани квартали. Шансовете им в образователната система и на трудовия пазар се считат за сравнително ниски. Достъпът им до прилични и достъпни жилища е труден. Освен това правото им на социални помощи често е ограничено. В същото време те се сблъскват с отхвърлянето на отдавна установилите се жители на квартала. Проблематично преди всичко e всеобщото им приписване – отчасти и в медиите – към ромското малцинство. Тази етническа група бива често описвана като дефицитна и бива често дискриминирана както в страната, от която произхожда, така и в страните, в които имигрира.

Приложно ориентираният изследователски проект „Имиграция от Югоизточна Европа – осигуряване на участие в обществения живот и сплотеност на комунално ниво“ разглежда предизвикателствата, пред които се изправят мигрантите и общините от региона. Изходна точка е разбирането на интеграцията като стратегия за нови възможности, като възможно равноправно участие на всички хора и социални групи в обществения съвместен живот. Интеграцията бива разглеждана също като един процес на взаимно разбиране и споразумяване, както и като покана за участие във всички икономически, културни, социални и политически дейности и области, които се считат за важни.

Проектът обхваща, от една страна, сложните миграционни движения между България, Румъния и шест избрани общини от изследвания Рурски регион, както и свързаните с това процеси на социално участие и механизми на социално изключване и стигматизация. Към това биват проучвани и условията, които насърчават или ограничават възможностите за участие в обществения живот. От друга страна, проектът разглежда многообразния опит от общинските концепции за интеграция и действие и съответните принципи на действие на интеграционната политика.

Време за изпълнение

Април 2021 – март 2024

Изпълнение

Рурски университет Бохум, катедра Социология/ Организация, Миграция, Социално съучастие

Спонсор: Stiftung Mercator

ЦЕЛИ & МЕТОДИ

Нива на проучване и цели на проекта

Целта е да се документираопитът и предложенията за подобряване на възможностите за социално участие на групите от имигранти, включително тези да бъдат подложени на дискусия. При това биват включени всички значителни страни и бива оказана подкрепа на общините при формирането на тези процеси. Проучването се фокусира върху три нива: общини, организации и семейства.

На ниво общини настоящите концепции за действие се сравняват с нуждите на мигрантите. Това включва и анализирането на последиците от пандемията върху тази група от населението. Проектът също насърчава обмена на опит между шестте участващи общини, подкрепя създаването на ефективни възможности за комуникация и допринася за изграждането и стабилизирането на транснационални структури за сътрудничество между регионите на пристигане и на произход.

Мигрантските организации (MO) биват насърчавани в тяхната свързваща функция между пристигащите и местното общество, както и между общинската администрация и имигрантите. Проектът подпомага изграждането на нови организации, също и насърчава вече съществуващи организации, свързани с Румъния и България.

На ниво индивиди, домакинства и семейства проектът представя една надхвърляща ‚миграцията по бедност‘, по-комплексна картина на обстоятелствата, ходовете и последствията на имиграция за индивидите и техните семейства. За тази цел биват документирани биографии, а на комунално ниво бива разменен опит, относно кои мерки могат да покачат шансовете на имигрантите за участие в обществения живот. Проектът идентифицира освен това особените предизвикателства за транснационално ориентираните групи от мигранти, които организират грижата за семейството си, образованието си и др., трансгранично, както и възможни точки за намеса на държавното социално подпомагане.

Процедиране и методи

В проекта биват приложени различни методи на изследване – събиране на първични данни в общините, намиращи се в Рурска област, в които мигрантите пристигат, и в избрани региони на произход. Данните биват събрани посредством експертни интервюта, анкети и биографични интервюта. Освен това ще бъде проведен вторичен анализ на данни от различни източници. Проектът интегрира също елементи на изследване в хода на действието (аction research), чрез които вече изследвани и анализирани данни биват обсъждани със засегнатите групи от хора (мигранти, мигрантски организации и общини).

Мероприятия / Outputs

В зависимост от целевата група биват изготвени различни документации:

  • Доклад от изследването: целева група – научна общност
  • Policy Paper (на немски, румънски, български): целева група – общини в трите страни
  • Препоръки за действие: целева група – мигрантски организации (МО), религиозни общности, медийни партньори
  • Резултати от проучването, обработени от медии (фото- и видеопортрети, статии във вестници): целева група – имигранти и немиграли в регионите на пристигане и на произход

МЕРОПРИЯТИЯ

Съобразно пандемичните условия биват организирани четири (отчасти хибридни) конференции с релевантни групи от хора в Рурска област и в Румъния, както и различни практически диалози. Освен това ще бъде проведено интернационално лятно училище, за да бъде привлечен научен интерес към темата.

Рурски университет Бохум, катедра Социология/ Организация, Миграция, Социално съучастие